Vlada v stališču jasno izpostavila, da ne bo zniževala pokojnin v letu 2022! Navedbe nekaterih levih političnih strank zato netočne.

Foto: pixabay.com

Včeraj je vlada na svoji 88. redni seji sprejela stališče do sklepov Komisije za nadzor javnih financ, ki jih je ta sprejela 24. junija 2021 na temo pokojnin. V stališču vlada izpostavlja, da nikakor ne namerava znižati pokojnin v letu 2022.

Po navedbah Minisrstva za finance veljavna ureditev glede usklajevanja pokojnin predpostavlja zgolj povišanje pokojnin in ne tudi morebitnega znižanja le teh v primeru padca plač ali znižanja rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev tako ne more biti nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin, kar zagotavlja najmanj polovično ohranjanje realne vrednosti pokojnin. Zaradi takšne zakonsko določene varovalke se torej upokojencem pokojnine ne znižajo, četudi bi bila skladno s formulo morebiti potrebna negativna uskladitev. V kolikor bi tako vlada želela znižati pokojnine oziroma poseči v zakonsko določen način usklajevanja pokojnin na način, da bi določila negativno uskladitev, bi morala v tem primeru primarno spremeniti zakonodajo, ki ureja višino redne uskladitve pokojnin, pri tem pa navesti razumne in utemeljene razloge za takšen ukrep, za sprejem katerega bi bila navsezadnje potrebna tudi potrditev poslancev.

Predvideni izdatki za pokojnine se v prihodnjih letih v pokojninski blagajni povečujejo, in sicer letu 2021 za 5,9 %, nato se v naslednjih letih povečujejo za 2 do 3 %. Stopnje rasti izhajajo iz napovedi izkaza prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, izračuni pa temeljijo na predpostavkah, ki so močno odvisne od okrevanja gospodarske aktivnosti po pandemiji covida-19. Uskladitev pokojnin se načrtuje v skladu z veljavno zakonodajo, pri čemer je njena višina odvisna od stopnje rasti cen življenjskih potrebščin in stopnje rasti povprečne bruto plače v preteklem letu v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem.

Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024, s katerim se je spremenil tudi najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno za leto 2022, kot je bil določen z Odlokom o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, temelji na spomladanski napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj za 2021. Ob načrtovanju najvišjih možnih obsegov izdatkov so vključeni ukrepi in obveznosti, ki so že sprejeti, in ne obveznosti, ki se bodo morda sprejele v prihodnosti.

V primeru sprejema morebitnih novih odločitev glede uskladitev, ki bodo vplivale na obseg pokojnin v prihodnjem proračunskem obdobju, bodo projekcije prihodkov in odhodkov pokojninske blagajne temu ustrezno spremenjene.

Ministrstvo za finance