Vodovod – kanalizacija Celje s 1. marcem viša oskrbo z vodo za 2,3 %

Foto: VO-KA Celje

Na spletni strani Vodovoda – Kanalizacija Celje je objavljeno obvestilo s katerim sporočajo, da so 1. marcem 2019 uvedli spremembe cen za vodooskrbo. Cene variabilnega dela so sedaj v povprečju višje za 2,3 %, cene fiksnega dela oziroma omrežnine pa so se spremenile za 3,18 evra za uporabnike v večstanovanjskih objektih oziroma 3,72 evra za uporabnike v individualnih objektih. V podjetju navajajo, da je do povišanja cen variabilnega dela prišlo zaradi uskladitve cen z inflacijo in na kar so najbolj vplivale višje cene energentov. Do povišanja cen omrežnine pa je prišlo zaradi realne ocene vrednosti infrastrukture, ki je bila po njihovih navedbah v preteklosti podvrednotena.

V podjetju še navajajo, da se omrežnina zaračunava mesečno in neodvisno od porabe vode, temveč od velikosti vodomera oziroma priključka zato je le-ta vsak mesec enaka. Tisti del omrežnine, ki pokriva stroške najema infrastrukture, se namensko uporablja za obnove vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.

Do zvišanja cen je prišlo, ker je Komisija za popis sredstev v najemu pri vsakoletnem popisu osnovnih sredstev ugotavljala, da ta niso v celoti zajeta v register osnovnih sredstev, saj prihaja do razhajanj s podatki v katastru. Vsako leto iz naslova omrežnin bi naj bilo zbranih bistveno premalo sredstev, da bi v podjetju lahko sledili potrebam po obnovi dotrajane infrastrukture, kar dolgoročno predstavlja ogrožanje varne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja odpadne vode. Tudi primerjave s sorodnimi komunalnimi podjetji naj bi pokazale, da je strošek omrežnine v strukturi njihovih cen bistveno nižji kot v primerljivih podjetjih.

Na svoji spletni strani še navajajo, da cene komunalnih storitev, ki spadajo med obvezne gospodarske javne službe, v preteklosti niso bile odraz dejanskih stroškov, saj so bile odvisne od državne regulacije in občin, ki so omejevale zvišanje cen komunalnih storitev. Ekonomska usmeritev v evropskih direktivah spodbujajo države članice, da zagotovijo zaračunavanje komunalnih storitev v smeri, ki bo delovalo na načelu povzročitelj plača in načelu pokrivanja stroškov. Te vloge politika cen na komunalnem področju v Sloveniji v preteklosti naj ne bi odigrala in naj bi bila podrejena makroekonomskemu cilju inflacijskega sidra.

Foto: VO-KA Celje

M.I.