Z novelo Zakona o vodah nekatere slovenske občine vidijo priložnost za več sredstev namenjenih sanaciji vodotokov ter večjo poplavno varnost

Foto: Ministrstvo za okolje in prostor

Poleg že večkrat predstavljenih dejstev, ki jih prinaša novela Zakona o vodah in zaradi katerih je pomembno, da na nedeljskem referendumu ljudje potrdijo novelo zakona, so nekaj mnenj v korist te novele podali nekateri slovenski župani.

Župan Občine Brežice Ivan Molan vidi največjo vrednost novele v luči zaostrene gradnje na priobalnih območjih in zagotavljanju več sredstev za protipoplavno varnost. “Sprememba zakona o vodah prinaša poenostavljene postopke za pridobivanje dokumentacije za javno športno in rekreacijsko infrastrukturo ob hidroelektrarni. Naši občani in obiskovalci se bodo lahko rekreirali na športno rekreacijskih površinah Grič, Mostec in v dostopnem vodnem centru v Vrbini. V občini si želimo, da bi lahko tako, kot je to mogoče drugje po svetu, v priobalnem pasu izvajali športne in rekreativne aktivnosti ter uredili spremljajočo javno infrastrukturo, kot so npr. čolnarne. Po novem zakonu o vodah bo o ureditvah v priobalnem pasu brez izjem odločala stroka in ne aktualna vladna politika, kot je bilo to do sedaj. Sprememba zakona varuje priobalni pas, kjer na podlagi soglasij strokovnih služb omogoča urejanje javne infrastrukture, onemogoča pa gradnjo zasebnih objektov, npr. vil ob morju in jezerih, kot je bilo to mogoče do sedaj. Nov zakon namenja tudi več denarja za urejanje vodotokov, ki pri nas še vedno poplavljajo, zato bo novi zakon prispeval k večji varnosti pred poplavami,” je prepričan Ivan Molan.

Župan Občine Ormož mag. Danijel Vrbnjak je prepričan, da novela nikakor ne ogroža dostopa do pitne vode kot zatrjujejo nasprotniki novele. “Novi zakon o vodah ščiti, varuje in nikakor ne ogroža pitne vode. Kar nekaj vodotokov v naši občini je zaradi nevzdrževanja zanemarjenih, s tem pa je poplavna ogroženost toliko večja. Novi zakon bo omogočil dodatna sredstva tudi za reševanje te problematike,” je mnenja mag. Danijel Vrbnjak.

Uredništvo