Za Cinkarno Celje uspešno poslovno leto 2019

Foto: Cinkarna Celje

V Cinkarni Celje so se pohvalili, da je bilo njihovo poslovno leto 2019 kljub negotovim gospodarstvenim razmeram z izredno uspešnostjo. V letu 2019 je k dobremu poslovanju veliko doprineslo dobro tržno ravnovesje v panogi titanovega oksida ter sočasno opuščanje nerentabilnega programa titanove pločevine in programa gradbenih mas.

V Upravi so ob tem zapisali, da je družba poslovala objektivno zelo dobro in bistveno nad pričakovanji. Družba je namreč v letu 2019 izboljšala položaj med podjetji iz industrije pigmenta titanove oksida. Čisti dobiček, ki ga je Cinkarna Celje ustvarila v letu 2019 znaša 21,7 milijona evrov. Gre sicer za 29 % nižji dosežen čisti dobiček kot leta 2018, ko je ta znašal 30,6 milijona evrov, kljub temu so z realiziranim čistim dobičkom dosegli dvakratnik načrtovanega za leto 2019.

»Vrednost  delnic  Cinkarne  Celje,  d.  d.  se  je  od  zadnjega  trgovalnega  dne  v  letu  2018  do  zadnjega trgovalnega dne v letu 2019, na vstopni kotaciji Ljubljanske Borze, povečala iz 181 €/delnico na 188 €/delnico, oziroma za 4 %. Delnica je pridobivala na vrednosti do presečnega dneva za dividendo v začetku junija. Pred izplačilom dividende se je vrednost delnice znižala za 14 % ter do konca leta ostala v razponu med 180 €/delnico in 200€/delnico. V preučevanem obdobju se je vrednost indeksa SBI TOP povečala za 15 %. Podjetje je v letu 2019 izplačalo 22,8 milijonov evrov dividend (6 % več kot leto prej), kar znaša bruto 28,27 € dividende/delnico. Dividendna donosnost na dan skupščinskega sklepa je znašala izredno visokih 14,14 % in je ponovno med najvišjimi v industriji  pigmenta  titanovega dioksida«, so zapisali v nerevidiranem računovodskem izkazu za leto 2019 v Cinkarni Celje.

Obseg investicij v Cinkarni Celje je leta 2019 znašal 50 % investiranih sredstev v letu 2018, ob tem so za 6,3 % presegli plansko vrednost. Največ sredstev so namenili modernizaciji, stabilizaciji in izboljšanju kakovosti proizvodov.