Za otroške in mladinske programe je Občina Bistrica ob Sotli v letu 2018 namenila 12.000 evrov

Občina Bistrica ob Sotli je v teh dneh na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07) ter 5. člena Pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 14/12) objavila Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za otroške in mladinske programe v letu 2018.

Na razpis se lahko prijavijo vsa društva in zveze društev, mladinski sveti, zavodi, druge pravne osebe in izvajalci programov, ki so namenjeni otroškim in mladinskim programom. Vendar morajo vsi, ki se želijo prijaviti na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: njihov sedež mora biti v Občini Bistrica ob Sotli; program, ki ga izvajajo mora biti namenjen izključno otrokom ali mladostnikom; urejena mora biti ustrezna registracija in evidenca o članstvu in pobrana mora biti članarina ter priložena vsa ostala dokumentacija, kot jo določa zakon; vsi, ki se želijo prijaviti morajo imeti zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov; predložiti morajo izdelano finančno konstrukcijo iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja otroških in mladinskih programov; poskrbeti morajo, da bodo občini vsako leto redno dostavljali poročilo o realizaciji programov in projektov ter plan aktivnosti za naslednje leto; program ne sme biti že sofinanciran iz občinskega proračuna.
Občina je za sofinanciranje teh programov namenila 12.000 evrov, ki jih je razdelila v dva sklopa. Prvi sklop je namenjen otroškim programom, pri katerem so ciljna skupina predšolski, osnovnošolski otroci in srednješolci. Za ta sklop bo na voljo 2.500 evrov. Preostalih 9.500 evrov se bo namenilo za drugi sklop, ki zajema mladinske programe za srednješolce in dijake. Na Občini Bistrica ob Sotli so izdelali tudi merila s točkovanjem na podlagi katerega bodo določili višino sredstev do katerih bo prijavitelj programa upravičen. Točkovali bodo: kako jasno je cilj in namen programa opredeljen; vrsta programa; dostopnost programa; kontinuiranost; povezovanje; število članov društva iz Občine Bistrica ob Sotli in delež lastnih sredstev za izpeljavo programa. V drugem sklopu pri mladinskih programih bodo točkovali še v kakšni meri je program preventivne narave.
Learn, School, Nursery School
 

Vsi, ki bi se želeli prijaviti na ta javni razpis lahko to storite do 10. 4. 2018 do 12.00 ure tako, da vlogo oddate po pošti v zaprti kuverti, opremljeni z nazivom in naslovom pošiljatelja in pripisom na kateri javni razpis se prijavljate. Lahko pa kandidaturo oddate osebno na sedežu občine. Odpiranje vlog ne bo javno, bo pa komisija v roku 8.ih dni od odpiranja vlog pozvala vse tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. To morajo storiti v 8-ih dneh. Potencialni prejemniki sredstev bodo o pozitivno rešenih vlogah in višini dodeljenih sredstev obveščeni najkasneje 30 dni od odpiranja prijav.

 
M.I.