Po poročanju gov.si so v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad izdali odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov«, ki ga bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo v kratkem.

Finančna sredstva, namenjena za izvedbo javnega razpisa znašajo 2,45 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma 1,96 milijona evrov. 1,3 milijona evrov je namenjenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, skoraj 1,2 milijona evrov sredstev pa kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Je pa namen javnega razpisa zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za njihov opolnomočen vstop v družbo. Tako bi jim omogočili, da ob ustrezni pomoči in podpori ostanejo čim dlje v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. Tako bodo izsledki pilotnega izvajanja bodo ključna podlaga za oblikovanje nacionalnega sistema zagotavljanja dostopnih, trajnostnih in kakovostnih storitev socialnega vključevanja invalidov.

Sofinanciranje dveh pilotnih projektov je predmet javnega razpisa, le-ta bosta namenjena razvoju ter pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov, kot so opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Poglavitni cilji razpisa so razviti nabor, pogoje in vsebino za izvajanje ter preizkušanje tovrstnih storitev, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost.Pri ciljni skupini gre za osebe s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje.

M.I.