Zakaj otroški dodatek ni ustrezno odmerjen za vse družine

Lokalna poslanka Jelka Godec je s poslanskim vprašanjem na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovila poslansko vprašanje v katerem jo je zanimalo: Kdaj bodo družine z dvema zaposlenima staršema, ki prejemata minimalni dohodek, izenačene pri višini otroškega dodatka s starši, kjer je eden starš zaposlen, drugi pa prejemnik denarne socialne pomoči in prejemajo primerljive mesečne prejemke?

Poslanka pristojno ministrstvo opozarja, da ni pravično do družin v katerih sta oba starša zaposlena, da morajo zaradi 7. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kjer se denarni prejemki iz 5. člena zakona uveljavljajo po naslednjem vrstnem redu: otroški dodatek; denarna socialna pomoč; varstveni dodatek in državna štipendija, doseči višji dohodek na osebo, kot družine kjer je en od staršev zaposlen drugi pa je prejemnik denarne socialne pomoči.
Pristojno Ministrstvo in posledično Vlada Republike Slovenije, ki je to poslansko vprašanje obravnavala, na 168. redni seji ni podala jasnega odgovora. Obrazložili so le, da bodo morali vzpostaviti mikrosimulacijski model in potem bodo lahko preučili možne spremembe vrstnega reda uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Šele po vsem navedenem bodo lahko pripravili zakonske rešitve.
Na pristojnem Ministrstvu se izgovarjajo tudi, da se otroški dodatek pri uveljavljanju pravice do denarne pomoči šteje kot dohodek v višini zmanjšani za dodatek za enostarševsko družino in za dodatek za otroka, ki ni vključen  v vrtec ter za 20% višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega dohodninskega razreda, kar znaša 22,86 evrov. Tako se po njihovih besedah kot dodatek upošteva le socialni del otroškega dodatka, ne pa tudi razvojni in izobraževalni del.
Euro, Seem, Money, Finance, Piggy Bank
Prav tako se zaradi trenutne ureditve na Ministrstvu zavedajo, da lahko družine z enim zaposlenim staršem in drugim staršem, ki je prejemnik denarne socialne pomoči padejo v past neaktivnosti in dolgotrajne odvisnosti od denarne socialne pomoči, ker lahko s tem prejemajo mesečno enake dohodke, če ne višje, kot družine z obema zaposlenima staršema, se jim ta zadeva po njihovi obrazložitvi ne zdi alarmantna. Ustavno sodišče Republike Slovenije je na svoji seji dne 19. 5. 2016 odločilo, da je načelo enakosti in zagotavljanje enakega obravnavanja ena temeljnih zahtev, na katero mora paziti zakonodajalec pri urejanju pravic, ki pomenijo izvrševanje pravice do socialne varnosti.

Na to dejstvo jih je poslanka tudi opozorila, pa kljub vsemu v odgovoru niso znali pojasniti, kdaj bodo uredili predmetno področje. Zaradi tega so starši, ki prejemajo minimalne mesečne dohodke pri izplačilu otroškega dodatka še vedno oškodovani in prikrajšani za socialno varnost, ki jim pripada. Prav tako pa iz odgovora ni razbrati kdaj jim bodo pravice do enake socialne varnosti tudi priznane.

 
M.I.