Konec meseca januarja je Direkcija za infrastrukturo zaključila z nadgradnjo železniških odsekov Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje, ki je potekala v okviru projekta »Nadgradnja železniške proge Zidani Most-Celje«.

Med nadgradnjo, ki se je pričela v sredini leta 2018, je bilo zamenjanih 27,2 kilometrov tirov, 29,5 kilometrov vozne mreže, saniranih je bilo 7 mostov, 4 podhodi, 10 podvozov, nadvoz, 26 podpornih oz. opornih zidov ter 32 prepustov.

V Marija Gradcu je bilo zgrajeno novo izvennivojsko križanje in sicer podvoz svetle širine 13,60 metrov in skupne dolžine 81,36 metrov. Novo izvennivojsko križanje nadomešča obstoječ podvoz neustreznih dimenzij.  V sklopu izgradnje izvennivojskega križanja in povezovalnih cest sta bila ukinjena dva nivojska prehoda in zgrajena dva mostova. Na odseku Laško–Celje je bil v okviru nadgradnje v Debru pri Laškem zgrajen tudi novi podhod za pešce in kolesarje.

Vrednost nadgradnje odseka Rimske Toplice–Laško in Laško–Celje vključno z ureditvijo izvennivojskega križanja je znašala 53,6 milijona evrov.

V sklopu projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje je bila v letu 2018 zaključena nadgradnja železniških postaj Celje in Laško. Trenutno je v teku še nadgradnja odseka Zidani Most–Rimske Toplice vključno s postajo Rimske Toplice ter izgradnjo izennivojskega križanja v Rimskih Toplicah, dela bodo zaključena predvidoma oktobra 2020. V teku je tudi gradnja novega mostu čez Savinjo v Marija Gradcu, ki bo nadomestil neustrezen podvoz pri pivovarni Laško, in bo dokončan v začetku jeseni 2020. Do maja 2020 bo zaključena tudi izvedba protihrupnih ograj na celotnem odseku Zidani Most–Celje.

Ocenjena vrednost celotnega projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje znaša 282,4 milijonov evrov. Projekt je sofinanciran z EU sredstev iz IPE kohezijske ovojnice v višini 90,6 mio EUR. Celoten projekt bo dokončan predvidoma v letu 2020.

Vir: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo