V četrtek, dne 27. 9. 2018 je potekala 5. seja Sveta Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije. Člani sveta so se na seji seznanili s polletnim poročilom za leto 2018. Iz poročila je razvidno, da je zavod od januarja do junija 2018 realiziral 2.577.193.318 evrov prihodkov in 2.575.314.135 evrov odhodkov, kar pomeni, da presežek v prvem polletju znaša 1.879.183 evrov. Svetniki so se ob tem seznanili tudi z dejstvom, da je zavod redno, ob zapadlosti, brez zadolževanja izplačeval vse svoje obveznosti.

Zaradi ugodnejše UMAR-jeve pomladanske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2018 ter hkrati nižje skupne rasti števila uživalcev zavod ocenjuje, da bodo v letu 2018 skupni dohodki in odhodki v primerjavi z načrtovanimi v Finančnem načrtu 2018 nižji za 39,5 milijona evrov oziroma 0,7 odstotka.

Svetniki so se seznanili tudi z dejstvom, da bo delež davčnih prihodkov v strukturi skupnih prihodkov zavoda letos najvišji od leta 1996. Tako bo zavod leto 2018 zaključil z izravnanimi prihodki in odhodki. Svetniki so se na seji seznanili tudi s poročilom Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada za leto 2017 s poudarkom na poslovanju sklada na področju spodbujanja zaposlovanja invalidov.

Seznanili so se tudi s poročilom Kapitalske družbe d.d. za leto 2017 in po razpravi sprejeli sklep, s katerim je  zavod  Vlado Republike Slovenije ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozval, da na podlagi ustrezne analize pripravita in sprejmeta spremembe zakonodaje, ki bodo odpravile sistemske pomanjkljivosti in celovito uredile področje poklicnega zavarovanja.

Oba deležnika je svet zavoda ob koncu seje na podlagi Zveze delovnih invalidov Slovenije s sprejeti sklepom pozval, da nemudoma pristopita k pripravi Pravilnika o seznamu telesnih okvar in poklicnih bolezni.

 

M.I.