Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije obvešča: Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2J

Foto: Pixabay.com

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovaje Slovenije  obvešča, da je bil dne 23. 7. 2021 v Uradnem listu RS, št. 121/21 objavljen Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki velja od 7. 8. 2021 dalje.

Navedeni zakon spreminja določbo 403. in deveti odstavek 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 s spremembami v nadaljevanju ZPIZ2) na način, da lahko zavarovanci od 7. 8. 2021 dalje pridobijo pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, pri čemer se pri pripravi izvedenskih mnenj iz osmega odstavka 181. člena ZPIZ2 do uveljavitve novega seznama o vrstah in stopnjah telesnih okvar iz prvega odstavka 403. člena ZPIZ2 uporablja Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89). Pravico do invalidnine bodo zavarovanci lahko pridobili v skladu z določbami 143. do 145., 147. in 149. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05 in 69/06 v nadaljevanju ZPIZ1).

Pogoj za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali
poškodbe zunaj dela, je določen v določbi 144. člena ZPIZ1, in sicer mora znašati
telesna okvara najmanj 50 %, zavarovanec pa mora imeti ob nastanku telesne
okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do
invalidske pokojnine, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne oz. gre
za uživalca starostne/predčasne/invalidske pokojnine.

Zavarovanec skladno z določbo 143. člena ZPIZ1 pridobi pravico do invalidnine za
telesno okvaro, ki je nastala med zavarovanjem. V primeru, da je telesna okvara
nastala pred vključitvijo v zavarovanje, zavarovanec skladno z določbo tretjega odstavka
144. člena ZPIZ1 ne pridobi pravice do invalidnine za telesno okvaro. V primeru, da se
je taka telesna okvara poslabšala med zavarovanjem, se invalidnina odmeri za telesno
okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje.
Glede na to, da je ZPIZ2J pričel veljati z dnem 7. 8. 2021, se invalidnina za telesno okvaro zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela izplačuje največ od 7. 8. 2021 dalje, če bo zahteva vložena vključno do 31. 1. 2022 in če je telesna okvara takrat že obstajala. Za vse kasneje vložene zahteve se upošteva določba petega odstavka 403. člena ZPIZ2, po kateri se invalidnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj, ob pogoju, da je telesna okvara takrat že obstajala oz. je nastala več kot šest mesecev pred vložitvijo zahteve.

Vloga za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro je objavljena na spletni strani
zavoda med Obrazci, Vsi obrazci (PDF oblika), v rubriki »Invalidsko zavarovanje« med
»Obrazci za uvedbo postopka« ter ima naslov »Zahteva za priznanje pravice do invalidnine, dodatka za pomoč in postrežbo, prištete dobe«. Prav tako je vloga objavljena med eVlogami za VSE v rubriki »Invalidsko zavarovanje«.
Vlogo zavarovanci vložijo sami pri zavodu, pri čemer velja sledeče: zahtevi ni potrebno priložiti medicinske dokumentacije, saj se zahteva lahko obravnava na podlagi že obstoječe medicinske dokumentacije, na podlagi katere je bilo že v predhodnem postopku podano izvedensko mnenje izvedenskega organa zavoda; v kolikor zavarovanci razpolagajo z novo medicinsko dokumentacijo, je leta lahko podlaga za ugotovitev poslabšanja že ugotovljene telesne okvare ali za nastanek nove telesne okvare, zato jo je potrebno priložiti k zahtevi. V tem primeru bo pred obravnavanjem zahteve pridobljeno novo izvedensko mnenje izvedenskega organa zavoda; zavarovanci morajo v primeru prvega uveljavljanja pravice do invalidnine za telesno okvaro obvezno priložiti tudi ustrezno medicinsko dokumentacijo. Zavarovanci, ki so imeli že pred uveljavitvijo ZPIZ2 priznano pravico do invalidnine za telesno okvaro zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela, se jim  leta skladno z določbo 389. člena ZPIZ2 od 1. 1. 2013 zagotavlja še naprej in jim ni potrebno vlagati nove zahteve, razen če se jim je obstoječa telesna okvara poslabšala ali je pri njih nastala nova telesna okvara, za kar pa morajo poleg zahteve priložiti tudi ustrezno medicinsko dokumentacijo.

Tisti zavarovanci, ki kljub ugotovljeni telesni okvari zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela od 1. 1. 2013 do 6. 8. 2021 pri zavodu niso pridobili pravice do invalidnine za telesno okvaro, morajo pri zavodu vložiti zahtevo, kot je zgoraj opisano. V primeru, da je pri zavarovancu podana telesna okvara ali več telesnih okvar, na podlagi katerih je zavarovanec upravičen do invalidnine za telesno okvaro, in ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter bolezni ali poškodbe zunaj dela (kombiniran vzrok), se invalidnina odmeri sorazmerno glede na vpliv posameznega vzroka na skupen odstotek telesne okvare.

V primeru, da bodo zahtevo za zavarovance vložili skrbniki ali pooblaščenci (sorodniki), je potrebno k zahtevi skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku obvezno priložiti tudi odločbo CSD o skrbništvu ali pooblastilo, pri čemer se pooblastilo nahaja na
spletni strani zavoda med Obrazci,
Vsi obrazci (PDF oblika), v rubriki »Drugo«.

Vir: ZPIZ