ZPIZ in ZZZS bosta pristopila k pripravi sporazuma, ki bo omogočal večjo varnost in zdravje pri delu

Svet Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije je na 14. seji, ki je bila tudi zadnja v letu 2019 sprejel Finančni načrt za leto 2020, ki ga bo zavod v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 posredoval v soglasje Vladi RS. Finančni načrt predvideva izravnavo med prihodki in odhodki v višini 5.827.793.615 evrov.

Zavod načrtuje, da se bo v  februarju 2020 izvedena uskladitev pokojnin in drugih prejemkov po ZPIZ-2 v višini 3,5 odstotka (s poračunom za januar) ter v decembru 2020 izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v skladu s 6. členom ZUPPJS2021, v višini 6,50 evra.

Za leto 2020 je pri dodatkih za pomoč in postrežbo načrtovana uskladitev v skladu z ZUTPG-C, v marcu 2020, in sicer na letni ravni v višini 1,2 odstotka. Letni dodatek je načrtovan v skladu z 69. členom ZIPRS2021, ki določa višino sredstev po razredih ter način izplačila letnega dodatka.

Svet zavoda je sprejel sklep, da ZPIZ in ZZZS v zvezi s pobudo Ekonomsko-socialnega sveta, pristopita k pripravi sporazuma o načrtovanju skupnih dejavnosti za dosego višje ravni varnosti in zdravja pri delu ter za splošen razvoj varnostne kulture.

Svet zavoda je obravnaval in sprejel tudi Program dela in kadrovski načrt ter Načrt investicijskih odhodkov za leto 2020.

Vsebinske novosti ZPIZ-2G bodo v veliki meri vplivale na izvajanje programa dela v 2020. Uveljavitev ZPIZ-2G bo bistveno vplivala na povečanje obsega dela, predvsem zaradi dvojnega statusa-prevedba dela pokojnine iz 20% na 40%. Predvideva se bistveno povečano število posredovanih pisnih in ustnih informacij v zvezi z višino pričakovane pokojnine, saj ZPIZ-2G prinaša višji odmerni odstotek za oba spola in odmerni odstotek za otroke. Zaradi predvidenega bistvenega povečanega obsega dela je Svet zavoda sprejel sklep, da se Vladi Republike Slovenije za zavod predlaga odobritev dodatnih zaposlitev v letu 2020.

V letu 2020 bo zavod nadaljeval digitalno preobrazbo ter zaključeval prenovo in razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Poudarek bo na razvoju in implementaciji preostalih poslovnih rešitev novega informacijskega sistema, na področju infrastrukture IKT pa bodo glavne naloge nadgradnja shranjevalnega okolja, zaključevanje prenove komunikacijskega omrežja ter aktivnosti za povečanje informacijske varnosti zavoda.

Vir: ZPIZ