ZPIZ obvešča: Zagotovljena vdovska pokojnina

Foto: pixabay.com

V uredništvo smo prejeli obvestilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije glede vdovske pokojnine. V celoti ga objavljamo v nadaljevanju.

Po noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ2N) se bo
nekaterim
vdovam in vdovcem, ki so oziroma bodo upravičeni do lastne kot tudi
vdovske pokojnine
, priznala in odmerila zagotovljena vdovska pokojnina. Vdove
in vdovci, ki
bodo upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine in že prejemajo
vdovsko pokojnino a
li poleg lastne pokojnine tudi del vdovske pokojnine, morajo
do 31. decembra 2024 vložiti vlogo.


Zagotovljena vdovska pokojnina se odmeri vdovi ali vdovcu, ki uveljavlja ali je uveljavil
pravico do pokojnine in izpolnjuje tako pogoje za pridobitev pravice do vdovske kot
tudi pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine. Vdovam oz. vdovcem,
ki izpolnjujejo pogoje, se zagotavlja pokojnina v višini seštevka njihove starostne,
predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, a največ do
višine zagotovljene pokojnine. Višina zagotovljene pokojnine bo od 1. januarja 2024
dalje, ob upoštevanju delne redne uskladitve v januarju 2024 v višini 8,2 odstotka, znašala
744,15 EUR na mesec. Ob upoštevanju februarske uskladitve pa se bo zagotovljena
pokojnina s 1. januarjem 2024 še povečala, kar pa bo znano v drugi polovici februarja
2024.

Vdove oziroma vdovci, že prejemajo vdovsko pokojnino ali poleg lastne pokojnine
tudi del vdovske pokojnine in bodo upravičeni do zagotovljene vdovske pokojnine
morajo za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine, na zavod vložiti vlogo. Vlogo
lahko vložijo do konca prihodnjega leta, to je do 31. decembra 2024, pri čemer bo
zagotovljena vdovska pokojnina vdovi ali vdovcu, če bodo pogoji izpolnjeni,
pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. Zahtevo za
izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine lahko vložijo:

vdove ali vdovci, ki so že uživalci vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine, in
na dan uveljavitve novele izpolnjujejo tudi pogoje za pridobitev pravice do
starostne, predčasne ali invalidske pokojnine;

vdove ali vdovci, ki so že uživalci starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, in
na dan uveljavitve novele izpolnjujejo tudi pogoje za pridobitev pravice do vdovske
pokojnine;

vdove ali vdovci, ki jim je bila pred letom 2012 na podlagi Zakona o varstvenem
dodatku, ki je veljal do 31. 12. 2011, vdovska pokojnina zagotovljena najmanj v
višini mejnega zneska skladno z navedenim zakonom.

Posebne vloge ne rabijo vlagati vdove ali vdovci, ki bodo zahtevo za pridobitev pravice do vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine šele vložili oziroma zavod do 1. januarja 2024 o njihovi zahtevi še ni odločil. Zavod bo namreč ob odločanju o višini vdovske pokojnine ali dela vdovske pokojnine po uradni dolžnosti preverjal upravičenost do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine.

Vdova ali vdovec, ki prejema pokojnino iz tujine, bo moral o tem predložiti dokazilo.
Zavod je za namen uveljavljanja pravice do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine
pripravil vlogo »Zahteva za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine po ZPIZ
2N«, ki je dostopna na spletni strani zavoda. Vlogo lahko stranke vložijo digitalno in si s
tem prihranijo pot, čas in stroške, lahko pa vložijo vlogo na papirnem obrazcu, ki je prav
tako na voljo na spletni strani zavoda.

Zagotovljena vdovska pokojnina se odmeri vdovi ali vdovcu, ki uveljavlja ali je uveljavil pravico do pokojnine in izpolnjuje tako pogoje za pridobitev pravice do vdovske kot tudi pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine. Za pridobitev pravice do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine mora torej uživalec izpolnjevati pogoje za priznanje tako svoje starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, kot tudi pogoje za priznanje pravice do vdovske pokojnine.

Višina izplačila zagotovljene vdovske pokojnine ne bo v vseh primerih znašala 744,15 EUR, kolikor od 1. januarja 2024 dalje, ob upoštevanju delne redne uskladitve v januarju 2024 v višini 8,2 odstotka, znaša zagotovljena pokojnina. Če seštevek starostne, predčasne ali invalidske pokojnine vdove oziroma vdovca ter osnove za odmero vdovske pokojnine (pokojnina umrlega) ne dosega višine 744,15 EUR, se bo zagotovljena vdovska pokojnina izplačala v višini seštevka teh dveh zneskov, torej v nižji višini od 744,15 EUR. Zagotovljena vdovska pokojnine se namreč določa individualno, kot seštevek višine starostne, invalidske ali predčasne pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, ter se izplačuje največ do višine zagotovljene pokojnine (največ do zneska 744,15 EUR).

Dodatno pojasnjujemo še, da se zagotovljena vdovska pokojnina ne glede na višini pokojnin ne zagotavlja, če se je pokojnina vdove/vdovca ali umrlega zavarovanca/uživalca pravic odmerila za t.i. ožji obseg.

 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Služba za odnose z javnostmi