Občina Kozje: Nov odlok o občinskih cestah v občini Kozje

Foto: Pixabay.com

Občinski svet Občine Kozje je na 11. redni seji dne 25. 4. 2024 sprejel Odlok o občinskih cestah (Uradno glasilo e-občina, št. 17/24), ki je stopil v veljavo dne 4. 5. 2024. Odlok o občinskih cestah zajema 8. poglavij. Za uporabnike občinskih cest in lastnike zemljišč ob občinskih cestah so najpomembnejše določbe o varnosti občinskih cest in prometa, ki jih določa 6. poglavje tega odloka.

NEKAJ POUDARKOV IZ ODLOKA:

Soglasje

Za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo (npr. izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja, urejanje odvodnjavanja, urejanje obcestnega parkirišča, vzpostavitev deponije, zazelenitev površin, napeljevanje telekomunikacijskih vodov ipd.), ter gozdarskih del (npr. podiranje dreves, spravilo lesa) v območju javne ceste ali druge javne površine, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodovala javno cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se na podlagi 31. člena Zakona o cestah pridobi soglasje upravljavca občinske ceste. Pridobivanje soglasja za izvajanje del v območju javne ceste ali druge površine je določeno v 28. členu tega odloka. Vlogo za izdajo soglasja je potrebno vložiti vsaj 15 dni pred načrtovanim posegom.

 

Varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena. Za posege v varovalnem pasu je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega zemljišča v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:

  •       – pri lokalnih cestah 10 metrov;
  •      –  pri javnih poteh 5 metrov;
  •       – pri občinskih kolesarskih poteh in poteh 1 meter.

 

Dovoljenje za zaporo ceste

Ob izvajanju delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi del na njenih območjih, si je potrebno pridobiti dovoljenje za zaporo občinske ceste, v skladu z 31. členom tega odloka. Vlogo za izdajo dovoljenja je potrebno vložiti vsaj 7 dni pred načrtovano postavitvijo zapore.

Zagotavljanje varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih površin

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinski cesti ali drugi javni površini morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto ali drugo javno površino odteka voda ali vsuje sneg, pritrjene strešne žlebove in snegolove. Lastniki morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
Odvodnjavanje objektov, dvorišč, cestnih priključkov ali drugih površin na ali v cestno zemljišče občinske ceste je dovoljeno le s soglasjem upravljavca občinske ceste. Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občinski cesti ali pločniku redno rezati veje dreves, grmovnic, trte in drugih rastlin tako, da ne segajo v svetli profil občinske ceste ali na pločnik ali občinsko kolesarsko cesto in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet. Za uvoze na občinsko cesto ali izvoze z nje je prepovedano uporabljati kraj oz. mesto zunaj zgrajenega priključka nanjo, razen v primerih, ko ni druge možnosti priključitve. V varovalnem pasu občinske ceste je prepovedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega zemljišča v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega zemljišča vzporedno s cesto. 

 

Obveznosti lastnikov ali imetnikov pravice uporabe nepremičnin ob javni cesti

Lastniki ali imetniki pravice uporabe zemljišč ob javni cesti dopustijo posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti:

  •   dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
  • gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
  •  postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
  •  izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
  •  odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda;
  •  izvedbo ukrepov za vzpostavitev prevoznosti ceste oziroma odpravo neposredno grozeče nevarnosti, če izvedba ukrepov ni mogoča v okviru cestnega zemljišča.

Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

 

Celoten odlok je objavljen na spletni strani Občine Kozje: https://www.kozje.si/act/81007.

Občina Kozje