Spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona omogočajo vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj

Foto: Ministrstvo za okolje in prostor

Ljubljana 7. januar 2020 – Vlada je danes sprejela spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona, ki vključujejo ključne rešitve za vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj.

Za spremembe se ja vlada odločila, ker vir financiranja, ki smo mu bili doslej priča stanovanjskim skladom ne omogoča, da bi ohranjali obstoječe število stanovanj, kaj šele, da bi investirali v nova stanovanja. S spremembami in dopolnitvami Stanovanjskega zakona je vlada sedaj vzpostavila pogoje, ki omogočajo gradnjo in vzdrževanje stanovanj, ne da bi to občutili najemniki neprofitnih stanovanj.

Trenutno se v Sloveniji soočamo z velikim številom praznih stanovanj, ki jih lastniki zaradi različnih razlogov nočejo ponuditi na trgu. S spremembami in dopolnitvami zakona bo država vzpostavila najemniško službo, ki bo imela vlogo sposrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Hkrati bo lastnike teh stanovanj razbremenila tveganj in jim zagotovila dolgoročno prejemanje rednih dohodkov. Tako se bodo za oddajo lahko odločili tudi tisti, ki imajo sedaj do tega zadržke.

S sprejetjem zakona se bo državi in občinam zagotovilo potrebna sredstva za potrebe stanovanjske politike ter hkrati zasebne investitorje spodbudilo k gradnji novih stanovanj. S tem bodo mlade družine in čakajoči prosilci lažje in hitreje prišli do stanovanj.

Foto: Ministrstvo za okolje in prostor

Spremembe na tem področju so bile nujne, saj se Slovenija sooča z občutnim pomanjkanjem najemnih stanovanj, kar še posebej občutijo mladi, starejši in socialno ogroženi.

Bistvene spremembe in dopolnitve predloga zakona so:

– uskladitev neprofitne najemnine – uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 eura na novo vrednost 3,50 eura, postopno v 3-letnem obdobju,

– prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine,

– izvajanje javnega najema stanovanj,

– obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej,

–  znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje,

– skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe,

– omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov,

– predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji,

– razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

M.I.