Župani podpisali pogodbo o sofinanciranju operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občina Celje, Štore, Vojnik

Foto: MOC

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 3. 5. 2021 izdalo Sklep o sofinanciranju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občina Celje, Štore in Vojnik«. Občine upravičenke so v podpis prejele še Pogodbo o sofinanciranju operacije.

Z novimi priklopi v javni kanalizacijski sistem za čistejše okolje

Voda je naše največje bogastvo in po skupni količini vode na prebivalca sodi Slovenija med najbogatejše države v Evropi. Prav tako Slovenija sodi med območja z nadpovprečno biotsko raznovrstnostjo. Zavedamo se pomembnosti tovrstnega naravnega bogastva in zato tri povezane občine – Mestna občina Celje, Občina Vojnik in Občina Štore – uspešno izvajamo evropski projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Savinje. Do sedaj nam je uspelo zagotoviti že skoraj 98 odstotno priključenost prebivalstva na javno komunalno omrežje.

Pri projektu, ocenjenem na 11,1 milijona evrov z DDV, sodelujemo Mestna občina Celje, Občina Vojnik in Občina Štore. Nosilna občina je Mestna občina Celje. Z velikim in zahtevnim projektom želimo z ustreznim odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda zmanjšati količino direktnih izpustov v okolje. Posledično se bo izboljšala kakovost reke Savinje ter zmanjšala onesnaženost podtalnih voda.

Vse tri občine smo za projekt, ki bi se naj zaključil junija 2023, prejele nekaj manj kot 5,9 milijona evrov sredstev sofinanciranja, in sicer 4,7 milijona evrov iz EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) ter 1,2 milijona evrov iz državnega proračuna. Ostali denar bomo občine prispevale iz občinskih proračunov.

Vse tri občine bomo skupaj izgradile 26.760 metrov kanalizacijskega sistema s 16 črpališči in na sistem priključile 2181 dodatnih prebivalcev.  Projekt je razdeljen na 8 sklopov po različnih območjih občin. Za izvajalca gradbenih del sta bili na javnem razpisu izbrani podjetji VOC Celje, d. o. o., in AGM Nemec, d. o. o., iz Laškega.

Avtor: MOC