V Mestni občini Celje bo s 1. januarjem 2019 stopil v veljavo Odlok o taksi službah. Omenjeni odlok posega na področje taksi prevozov, zlasti na tista področja, ki do sedaj niso bila urejena. Po  novem bodo do sorazmerne oprostitve plačila občinske takse upravičena vozila, ki so okolju prijaznejša, ki omogočajo prevoz invalidov in vozila, ki bodo grafično ustrezno opremljena.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) imata v svoji evidenci v Mestni občini Celje registriranih 17 taksi služb. Zaradi velikega števila taksi služb in želje po čim boljši kakovosti storitev in hkrati k usmerjenosti k ekološki učinkovitosti ter poenotenju zunanjega videza taksi vozil so svetniki Mestne občine Celje na svoji 19. seji sprejeli zgoraj omenjeni odlok. Trenutno je v Celju 36 parkirišč, ki so namenjena taksi vozilom, število le-teh bodo po potrebi po uveljavitvi odloka še povečali.

Po novem bodo morale taksi službe pridobiti dovoljenje za opravljanje storitve, saj po trenutni ureditvi lahko omenjeno storitev izvaja vsakdo, ki ima s strani GZS ali OZS pridobljeno licenco za opravljanje taksi službe. Tudi vozniki bodo po novem morali opraviti izpit iz poznavanja Mestne občine Celje in njenih kulturnih, turističnih in naravnih znamenitosti, drugih pomembnih lokacijah ter iz poznavanja ulic. Prav tako bodo morali imeti vozniki potrdilo o znanju slovenščine, potrdilo o znanju enega tujega jezika na osnovni ravni A1, vozniško dovoljenje bodo morali imeti veljavno vsaj tri leta in ne bodo smeli biti mlajši od 21 let ter ne bodo smeli biti vozniki začetniki. Vozila, ki bodo lahko opravljala taksi prevoze bodo morala biti opremljena z vsaj EURO 5 motorji ter otroškim sedežem oziroma bo le-to moralo biti dostopno na sedežu podjetja.

Z odlokom bodo na Mestni občini Celje skušali preprečiti prakso neurejenih delovnopravnih razmerij in neustrezne socialne politike, ki se je v zadnjem času pojavljala v nekaterih taksi službah. Zato bodo morali po novem izvajalci taksi služb dostaviti tudi sledeče dokumente:

  • dokazilo o pogodbenem razmerju med voznikom in prevoznikom za vsakega voznika,
  • zdravniško spričevalo za voznike, ki ne sme biti starejše od dveh let,
  • kopije zavarovalnih polic oz. dokumente o sklenjenem nezgodnem zavarovanju potnikov,
  • potrdila o opravljenem izpitu o poznavanju MOC in njenih lokalnih znamenitosti za voznike,
  • potrdilo FURS o poravnanih davčnih obveznostih ter poravnanih prispevkih za socialno varnost.

Mesečna taksa bo znašala 40 evrov za posamezno vozilo. V to ceno je vključena uporabnina za občinska avto taksi postajališča. Ker odlok posega tudi na področje trajne mobilnosti in varovanja okolja ter ohranjanja kvalitetnega zraka v urbanih naseljih za plačilo takse veljajo določene izjeme. Te so:

  • električna taksi vozila v višini 40 odstotkov oprostitve občinske takse,

  • vozila katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno EURO 6, vozila na stisnjeni zemeljski plin ter vozila na hibridni pogon v višini 20 odstotkov oprostitve občinske takse,

  • vozila, ki imajo možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja v višini 20 odstotkov oprostitve občinske takse,

  • vozila, ki so v celoti v rumeni barvi ter imajo na sprednjih vratih obojestransko nalepko s celjskih grbom v višini 20 odstotkov oprostitve občinske takse.

M.I.