Mestna občina Celje obvešča: S skupnim projektom sosednjih občin in DRSI za večjo varnost v prometu

Mestna občina Celje (MOC) in Občina Žalec bosta v sklopu skupnega projekta ter ob sodelovanju Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) kot investitorja na mejnem območju obeh občin zgradili novo asfaltirano cesto. Z njo bodo ukinjeni trije nezavarovani prehodi čez železniške tire, nadomestil pa jih bo novi prehod, opremljen s standardnimi zapornicami. Nova cestna povezava, ki bo speljana ob južni strani železnice na območju Medloga in Levca, bo pomembno prispevala k večji varnosti udeležencev v prometu.

Mestna občina Celje in DRSI sta nedavno sklenili sporazum glede izvedbe in sofinanciranja projekta, katerega vrednost je ocenjena na nekaj več kot 900 tisoč evrov. MOC je za ta projekt zagotovila finančna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, pridobila soglasja lastnikov zemljišč in vsa potrebna dovoljenja za gradnjo povezovalne ceste zaradi ukinitve nezavarovanih železniških prehodov.

Trasa nove povezovalne ceste, ki bo zgrajena zaradi ukinitve železniškega prehoda v Levcu (NPR Levec 1), bo potekala pretežno na ravninskem terenu, delno pa po obstoječi makadamski poljski poti in varovanem pasu lokalne ceste. Vozna prometna površina bo razširjena na 3,5 metra in asfaltirana, urejeno bo odvodnjavanje.

Mestna občina Celje in Občina Žalec trenutno izvajata postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za celotni odsek je že izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI).

Načrtovana obvozna cesta na območju MOC bo zgrajena v dolžini 584 metrov in bo stala približno 413 tisoč evrov, v Občini Žalec pa bo dolga 644 metrov, njena vrednost pa je ocenjena na 490 tisoč evrov.

Celoten projekt bo na osnovi sklenjenega sporazuma financirala DRSI. Izvedba in dokončanje del sta predvideni že v prihodnjem letu.

S to investicijo se bo na tem območju izboljšala prometna varnost za različne udeležence v prometu, kolesarje, pešce, stanovalce in tudi kmete, ki skrbijo za bližnje njive.

Projektiranje nove povezovalne ceste je bilo zahtevno z vidika usklajevanja z lastniki zemljišč, iskanja primernih rešitev z Občino Žalec in izpolnitve ukrepov, ki jih nalaga DRSI ter usklajevanja z ostalimi soglasjedajalci.

 

Mestna občina Celje