Samo z dostopnimi volišči bodo lahko volivke in volivci izrazili svojo voljo ter izbrali svoje predstavnike

Vodja Poslanske skupine SDS Jelka Godec. (Foto: Twitter SDS)

Pred državljani tako v Sloveniji, kot Evropi so evropske volitve, na katerih bodo državljani izbrali svoje predstavnike v Evropi. To pa bo mogoče samo, če bodo volivkam in volivcem na voljo dostopna volišča. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec opozarja, da je državna volilna komisija v zadnjih 10 letih ukinila večje število volišč ter s tem državljanom onemogočila normalno izvedbo volitev oziroma oddaje svojega glasu.

Kaj bo država na tem področju storila pred evropskimi volitvami je Godčeva želela izvedeti od ministra za javno upravo mag. Franca Propsa. Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

V okviru načela demokratične države poznamo dva temeljna načina izvrševanja ljudske suverenosti: posredno in neposredno. Tako lahko ljudstvo uresničuje svojo oblast tako, da samo neposredno izvršuje vse ali nekatere njene funkcije (neposredna demokracija), ali da voli svoje predstavnike, preko katerih bo neposredno izvrševalo oblast (posredna demokracija). Sodobna demokracija se udejanja predvsem kot posredna demokracija, ki se vzpostavlja z volitvami. Med oblikami neposredne demokracije je najpomembnejši referendum, ki je oblika neposrednega odločanja volivk in volivcev o ustavi, zakonu ali o drugem pravnem aktu ali o drugem vprašanju. Po 3. členu Ustave Republike Slovenije sta tako neposredna kot posredna oblika demokracije v Sloveniji enakovredni in se prepletata, saj je bistvo in osnova obeh ljudska suverenost oziroma predstavljata oblast ljudstva (drugi odstavek 3. člena Ustave RS). Zato ostajajo volitve in referendumi bistvo demokracije, osnovni temelj in najbolj razširjen način politične participacije, s katero posameznik izrazi voljo in uveljavlja svojo volilno pravico.

Vsak posameznik v okviru izvrševanja volilne pravice svojo voljo izrazi na volišču, ki je poseben prostor, kjer se glasuje in mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice. Za volišče se šteje objekt, v katerem se glasuje, dvorišče tega objekta in določen prostor tega objekta. Volišče mora biti dostopno in čim bolj približano volivkam in volivcem s časovnega in prostorskega vidika.

V zadnjih 10 letih je bilo ukinjeno večje število volišč za volitve v Državni zbor, volitve predsednika Republike Slovenije, volitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, referendume in lokalne volitve ter referendume na lokalni ravni. Ker se približujejo volitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024, je potrebno nameniti posebno pozornost lokacijam in številom volišč. Lokacije volišč je namreč potrebno čim bolj približali volivkam in volivcem.

Glede na navedeno vas sprašujem naslednje:

1. Ali ste na Ministrstvu za javno upravo za volitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije pripravili kak dopis okrajnim volilnim komisijam za določitev volišč za letošnje volitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament?

2. Predlagam, da v posebnem dopisu pozovete okrajne volilne komisije oziroma jim posredujete takšne usmeritve, da pri določanju volišč za volitve letošnjih volitev v Evropski parlament upoštevajo predlog, da bi volišča čim bolj približali volivkam in volivcem, da bodo ti lahko čim lažje izrazili svojo voljo in volilno pravico.

3. Predlagam, da mi posredujete vse dopise okrajnim volilnim komisijam z navodili oziroma usmeritvami glede določanja lokacij volišč za vse volitve in referendume od leta 2011 dalje.

Vir: SDS