Zdravstveni dom Celje vključen v evropski pilotni projekt s področja vzpostavitve sistema zagotavljanja dolgotrajne oskrbe

Foto: Pixabay

Vodstvo Zdravstvenega doma Celje se je prijavilo na razpis Ministrstva za zdravje, za izbor pilotnih projektov s katerimi bodo podpirali prehod v izvajanje sistema zakona o dolgotrajni oskrbi. S pozitivnim odgovorom so pridobili priložnost, da postanejo eni izmed prvih v državi, ki bodo uveljavili zakon o dolgotrajni oskrbi in sicer za krajane Mestne občine Celje, občine Štore, občine Vojnik in občine Dobrna. Tako so postali eden izmed treh izvajalcev v Sloveniji, ki bodo izvajali dvoletni omenjeni projekt.

S tem so v ZD Celje pridobili 2,5 milijona evrov finančnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada, s katerimi bodo lahko zagotovili 17 novih delovnih mest. Tako bodo potrebovali: srednje medicinske sestre, diplomirane socialne delavce, diplomirane delovne terapevte, diplomirane fizioterapevte, magistre kineziologije, socialne oskrbovalce in bolničarje negovalce. S tem denarjem bodo uredili tudi delovne prostore, nabavili delovno opremo ter poskrbeli za potrebno izobraževanje zaposlenih in širše javnosti.

Zdravstveni dom bo kot vodilni partner izvajal storitve skupaj z domom SV. Jožef Celje – v okviru izvajanja storitev na domu, Centom za socialno delo Celje – v okviru programa nudenja pomoči družini na domu in nudenju psihosocialne podpore uporabnikom ter Javnim zavodom Socio v okviru nudenja socialne pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin. S tem projektom vzpostavljajo tudi trajno partnerstvo in povezovanje vseh pridruženih partnerjev in njihovo koordinirano sodelovanje za vzpostavitev sistema pristopa izvajanja dolgotrajne oskrbe. Sodelujoče organizacije imajo že sedaj vzpostavljeno in razvito mrežo sodelovanja s prostovoljci, ki bodo vključeni v izvajanje aktivnosti in izobraževanje.

Dosedanje storitve na domu se izvajajo v okviru referenčnih ambulant, patronažnih služb, institucionalne oskrbe pomoči na domu preko domov za starejše, CSD-jev in nevladnih organizacij. Oskrba poteka po strokovnih smernicah, ki jih bodo s tem projektom nadgradili z novim pristopom izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe. Tako bodo vključili v storitve: svetovanje uporabnikom, svojcem in neformalnim oskrbovancem, svetovanje za prilagoditev bivalnega okolja, psihosocialno podporo, rehabilitacijo za ohranjanje samostojnosti ter rabo IKT tehnologije za izvajanje e-oskrbe oziroma pomoč na daljavo. Hkrati bodo izboljšali sistem koordinacije med zdravstvenim varstvom, socialnim varstvom in dolgotrajno oskrbo.

M.I.