Občina Rogaška Slatina leta 2022 in 2023 v izgradnjo kolesarskih stez tudi v KS Kostrivnica

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina si že vrsto let prizadeva za enakomeren razvoj na področju cele občine. Eden od prioritetnih ciljev, ki jih zasledujejo, je trajnostna mobilnost. Med te projekte sodi tudi izgradnja daljinskih kolesarskih povezav. Le te so načrtovane proti sosednjim občinam. Eden od teh projektov je tudi obnova lokalne ceste Brezje-Zg. Gabernik in izgradnja kolesarskih pasov ob tej cesti  v dolžini 1.942 m.

Občina je ta projekt prijavila v Dogovor za razvoj regije. V fazi usklajevanja in izdelave projektne dokumentacije je pridobila služnosti za posege na zasebna zemljišča v času izvedbe projekta.

Ocenjena vrednost projekta znaša 1.360.000 EUR. V sredini avgusta  je občina pridobila Odločitev o podpori s strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, s katero je definirano, da bo Ministrstvo za infrastrukturo sofinanciralo ta projekt v višini 707.631 EUR. Pogodba z ministrstvom je bila podpisana v začetku novembra tega leta. Izvedba investicije je predvidena v letih 2022 – 2023.

Namen operacije je spodbujanje trajnostne mobilnosti in omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanje individualnih  prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostih oblik mobilnosti.

Vir: Občina Rogaška Slatina