petek, november 16, 2018
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah je na 15. seji, ki je potekala dne 22. 2. 2018 sprejel sklep, s katerim so objavili interni razpis za strokovnega vodjo Zdravstvenega doma. S tem sklepom se je razpis dne 23. 2. 2018 objavil na oglasni deski in na spletni strani Zdravstvenega...
Kljub podatkom, da se v Sloveniji zmanjšuje število oseb, ki so na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) prijavljene kot brezposelne osebe imamo velikokrat občutek, da je pri nas še vedno veliko število ljudi, ki so dejansko brezposelni in to predvsem na obrobju države. Zaradi tega je naše uredništvo...
V mesecu januarju je Računsko sodišče Republike Slovenije izdalo poročilo o izvedeni reviziji učinkovitosti poslovanja Občine Šmarje pri Jelšah pri reguliranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Revizija poslovanja je zajemala obdobje med leti 2008 do 2012. Računsko sodišče Republike Slovenije je pri tem ocenjevalo ali...
Občina Kozje sporoča, da v skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS in 97/10) ter drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, objavlja Javno naznanilo, s...
Spletni portal Kozjansko.info je danes objavil lestvico desetih najvplivnejših ljudi v letu 2017, ki prihajajo iz območja Kozjanskega in Obsotelja. V preteklem mesecu so v spletnem časopisu predstavili 40 najvplivnejših  ljudi in njihove aktivnosti, s katerimi so zaznamovali minulo leto 2017. Danes pa so objavili lestvico tistih, ki so se...
V sredo, dne 7. 2. 2018 bo Občina Šmarje pri Jelšah izpeljala javno dražbo, ki bo potekala v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, ki se nahaja v drugem nadstropju občinske stavbe. Občina bo na dražbi ponudila nezazidana stavbna zemljišča, zelene površine in zemljišča, namenjena za gradnjo objektov, ki v...
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15 - v nadaljevanju ZJN-3), je Občina Kozje dne 25. 1. 2018  na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo po postopku male vrednosti za sanacijo plazu Kleke – Penkovo selo –...

KRONIKA